Gemeente Franekeradeel

Op zoek naar werk in de gemeente Franekeradeel? Bekijk de vacatures van bedrijven!


Franekeradeel heeft een goede naam opgebouwd bij de industrie en dienstverlenende bedrijven. Rond de dorpen is de agrarische sector met veehouderijen, akkerbouw, tuinbouw en kassenteelt sterk vertegenwoordigd. Een diversiteit aan bedrijvigheid heeft gekozen voor Franeker vanwege de goede bereikbaarheid via weg, water en spoor, de goed ontwikkelde bedrijventerreinen en gunstige vestigingsvoorwaarden. Franekeradeel geeft dan ook ruimte aan ondernemers.

Franeker Frjentsjer

Sexbierum Seisbierrum

Tzummarum Tsjummearum

Tzum Tsjom

Achlum Achlum

Oosterbierum Easterbierrum

Ried Rie

Dongjum Doanjum

Peins Peins Herbaijum Hjerbeam

Hitzum Hitsum

Pietersbierum Pitersbierrum

Schalsum Skalsum

Zweins Sweins

Firdgum Furdgum

Boer

Klooster-Lidlum Kleaster-Lidlum

Uitzendbureaus


Werving- en Selectiebureaus


Interessante links


Informatie over opleidingen, sollicitatietraining en loopbaanadvies volgt